”Alla våra konsulter är certifierade av ESK och uppfyller ESK:s krav på hög etisk nivå, utbildning och chefserfarenhet.”

Etisk medvetenhet, ansvarskänsla och kompetens

I etiska regler återspeglas våra gemensamma värderingar och principer för hur vi agerar.

Den enskilda konsultens etiska medvetenhet, i kombination med ansvarskänsla och kompetens, är av största betydelse för professionell hantering av uppdrag och goda relationer till uppdragsgivare och kandidater.

 

För oss på TRANSEARCH är det centralt att alltid följa yrkesföreningens etiska regler. Vi arbetar efter de etikregler som gäller inom den internationella branschorganisationen AESC och alla våra konsulter är certifierade medlemmar i ESK.

 

God yrkesetik

Vi genomför våra uppdrag omsorgsfullt med iakttagande av både uppdragsgivares och kandidaters intressen. Konsulten skall i sin yrkesutövning i allt värna om kundens, kandidatens och sin egen integritet.

Vi förbinder oss att, i strikt konfidentialitet, genomföra uppdrag på ett kvalificerat och professionellt sätt och personligen medverka till dess att uppdraget är avslutat.

 

Transparens

Vi anger på förhand såväl arbetsmetoder som andra villkor för uppdraget.

Vi förbereder uppdrag genom en noggrann analys av uppdragsgivarens situation samt av den aktuella befattningen. Analysen skall mynna ut i en med uppdragsgivaren överenskommen sökprofil.
Konsulten ger alltid kandidater en saklig, balanserad och objektiv bild av uppdragsgivaren och befattningen.

 

Erfarenhet

Våra erfarna konsulter skall personligen ha intervjuat, informerat och med avseende på den aktuella befattningen utvärderat kandidater som presenteras för uppdragsgivaren.

 

GDPR

Vi är måna om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan personuppgiftslagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Länk till dokumentet