Styrelsens sammansättning ska spegla bolagets behov av kompetens

Att tillsätta rätt styrelse och styrelseledamöter är en av ägarnas viktigaste uppgifter. Därför är det avgörande att rekrytering av styrelseledamöter hanteras professionellt.

En lyckad styrelserekrytering bör följa samma metodik som TRANSEARCH använder vid Executive Search. Att hitta och söka upp rätt kandidater.

 

Det är viktigt att belysa vilka kompetenser och kunskaper som behövs då erfarenhet och kontaktnät kan värderas olika. Det är även värdefullt att göra en utvärdering av styrelsens profil för att på bästa sätt kunna söka kompletterande kompetenser.

 

Styrelsen ska fungera som ett team med olika typer av kunnande för att styrelsearbetet ska bli så bra som möjligt. Det är angeläget med mångfald ur olika perspektiv, som kompetens, erfarenhet, kön, etnicitet och ålder.

 

En objektiv och strukturerad process vid styrelseutvärdering

I de allra flesta styrelser görs styrelseutvärderingen internt. För att få en så objektiv utvärdering som möjligt bör den istället utföras av en extern part. Alla i styrelsen kan då utvärderas efter samma metod och analyssystem.

 

TRANSEARCH använder vid styrelserekrytering och styrelseutvärdering en objektiv och strukturerad metod, där vi utvärderar styrelsen avseende bland annat arbetssätt, kompetens och sammansättning. Detta görs i ett genomarbetat frågeformulär kompletterat med enskilda intervjuer som presenteras på ett tydligt sätt.

 

Metoden ger möjligheter att följa styrelsens utveckling över tiden. Utvärderingen görs alltid i samråd med styrelseordförande och styrelseledamöter. TRANSEARCH kan ge en skriftlig eller muntlig återkoppling på styrelseutvärderingen till styrelsen.

STYRELSEREKRYTERING

Objektivt

Strukturerat

Kompetens

Rätt kandidat