Personbedömningar vid chefsrekrytering med Plus Profiles

Vi har lång erfarenhet av personbedömning och urval vid rekrytering. Detta innebär att vi har en bred kompetens att fungera som stöd åt ansvariga chefer eller personalavdelningar vid såväl interna som externa rekryteringar.

 

Ett användbart redskap för kartläggning

PLUS är ett mycket användbart redskap för personbedömning för användare för vilka det är viktigt att kartlägga samspelet mellan beteende och situation och där dessa två parametrar också kan påverkas. Analyserna kan användas för att kartlägga situationer inom företaget, en avdelning, en grupp eller en individ.

 

Arbetsmodellen är väl beprövad och är ett objektivt komplement till det traditionella urvalsförfarandet. En personbedömning med PLUS kan till exempel ge en indikation vilka sidor av arbetet en viss person betonar, hur personen tenderar att bete sig och var styrkor och svagheter finns.

 

Det handlar alltså om det faktiska beteendet, hur personen ifråga beskriver sitt eget sätt att agera i den arbetssituation han för tillfället befinner sig i. Detta beteende är alltså ett resultat av samspelet mellan verksamhetens krav och klimat och individens kompetens och motiv.

PERSONBEDöMNING MED PLUS PROFILES - ETT OBJEKTIVT KOMPLEMENT

PERSONBEDöMNING MED PLUS PROFILES - ETT OBJEKTIVT KOMPLEMENT